De manier waarop Startup in Residence omgaat met persoonsgegevens is in lijn met de werkwijze van de gemeente Amsterdam en is vastgelegd in het concept stedelijk kader verwerken persoonsgegevens. In de algemene privacyverklaring staat meer informatie over de uitgangspunten waar de gemeente Amsterdam zich aan houdt.

Omgang met persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is. U kunt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en informatie over uw organisatie achterlaten voor de volgende doelen:
– Voor het ontvangen van informatie over Startup in Residence en onze evenementen;
– Voor het inschrijven voor het programma;
– Inschrijving voor de nieuwsbrief.
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Geldende wet- en regelgeving en reikwijdte
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet Avg in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via [email protected].
De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens. Ook treft de gemeente Amsterdam passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

De gemeente:
– Verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
– Verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
– Verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
– Draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
– Bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan zijn gerelateerd of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek; en
– Treft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen of klachten
Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wil opnemen met de gemeente Amsterdam hierover, kijk dan op de algemene contactpagina van de gemeente Amsterdam. Daar vindt u ook telefoonnummer en formulier.
Als u een klacht heeft over de manier waarop uw verzoek is behandeld door de gemeente Amsterdam, dan kunt u een klacht indienen via de procedure voor klachtbehandeling van de gemeente Amsterdam.

Ook kunt u een klacht indienen over de gemeente Amsterdam bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies op Startupinresidence.com
Startupinresidence.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:
1. Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
2. Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Startupinresidence.com maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Startup in Residence kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, dus ook niet voor commerciële doeleinden.

U kunt uw cookies verwijderen via de instelling van uw browser. Ook kunt u via de instelling van uw browser de plaatsing van cookies helemaal of ten dele uitsluiten. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op www.veiliginternetten.nl. Voor professionals: Nationaal Cyber Security Centrum.

Proclaimer Startupinresidence.com

Startup in Residence spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina. Wanneer u met behulp van het webformulier een vraag stelt of een klacht indient, wordt deze behandeld conform de email gedragslijn. Bij het gebruik van webformulieren is het aantal verplichte velden tot een minimum beperkt.

Persberichten, nieuwsbrieven e.d. kunt u richten aan de redactie van deze website: [email protected] De redactie zal per bericht oordelen of dit wordt geplaatst. Deze emails worden niet beantwoord. Op emails van beledigende aard wordt niet gereageerd.
U kunt ook reageren op artikelen op de site. Deze reacties worden na moderatie getoond op de site. Hebt u echter een vraag over een bericht dan kunt u die stellen via het webformulier.

De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie gebruikt worden voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met [email protected]